POMORSKA KARTOTEKA ORNITOLOGICZNA

Wykaz gatunków, o których zbierane są informacje oraz ich zakres - Excel

Informacje

Kartoteka gromadzi dane faunistyczne ważne w skali regionu. Wykaz gatunków o których zbierane są informacje wraz z bazą znajdują się w pliku excel, która jest do pobrania powyżej. Gromadzone są głównie informacje o: rzadkich i nielicznych gatunkach lęgowych, pojawach wybranych nielęgowych gatunków oraz o dużych koncentracjach ptaków. Gromadzimy także dane o terminach przylotów i odlotów gatunków pospolitych oraz o nietypowych pojawach fenologicznych. Obserwacje zapisywane są według schematu: gatunek, data (rok-miesiąc-dzień), obserwator (-rzy), miejsce stwierdzenia, najbliższa miejscowość, opis biotopu, ilość osobników (wiek i płeć jeśli znane), ewentualne uwagi (np. kryteria lęgowości).

Każdy obserwator przekazując swoje dane do Kartoteki Ptaków Pomorskiego Regionu Ornitologicznego wyraża zgodę na ich wykorzystanie w przygotowywanej monografii Regionu Pomorze. W przypadku wykorzystania danych do innych celów (np. opracowania cząstkowe, dotyczące wybranych gatunków lub obszaru) obserwatorzy będą każdorazowo proszeni o udzielenie zgody na wykorzystanie ich danych. W przypadku opublikowania obserwacji, szczegółowe dane będą sygnowane nazwiskiem obserwatora.